FES-TE SOCI

Si estàs interessat en compartir l’experiència nàutica i promocionar Barcelona com un destí líder en el sector marítim, fes-te membre de Marina Port Vell Restaurant omplint el següent formulari.

Dades personals

Srta.
Sra.
Sr.

Adreça


Dades de contacte

Interessos

Nàutica

Arquitectura/Disseny

Belles arts

Gastronomia

Literatura

Moda

Música

Fotografía

Iniciatives sense ànim de lucre

Cotxes

Política

Altres

Recomenat per:


Els socis són usuaris de la marina i tenen dret a utilitzar totes les seves instal.lacions d’acord amb el següent reglament:

REGLAMENT DEL CLUB

1. NOM
El nom del Club és Marina Port Vell (en endavant, “el Club”).

2. OBJECTE DEL CLUB
L'objecte del club és posar a disposició dels usuaris de Marina Port Vell, els seus convidats, amics, instal·lacions marítimes d'oci.

3. DEFINICIONS
3.1 Les instal·lacions del Club estan situades al Moll de la Barceloneta, 1 – Barcelona 08039.
3.2 Els socis del Club no tenen cap responsabilitat financera per raó de la seva afiliació.
3.3 Als efectes d'aquest Reglament, "el Consell" es refereix al Consell d'Administració de la Societat i el terme “Conseller” es refereix a qualsevol membre del Consell d'Administració.

4. SECRETARI
4.1 El director de Marina Port Vell Restaurant actua en qualitat de Secretari del Club (en endavant, “el Secretari”) i és responsable del correcte funcionament del Club segons el que determini el Consell.
4.2 En aquest Reglament, l'expressió “Secretari” inclou qualsevol persona designada pel Consell per a dur a terme les funcions de secretari.

5. JUNTA ASSESSORA
5.1 Periòdicament, la Societat podrà nomenar una Junta Assessora per tal de donar suport i promoure el desenvolupament del club al món de la nàutica.
5.2 La composició de la Junta Assessora queda a discreció de la Societat i es podrà dissoldre en qualsevol moment.

6. COMITÈ DE SOCIS
6.1 La Societat podrà nomenar un Comitè de Socis (en endavant, “el Comitè”) per tal de promoure els interessos del Club.
6.2 Aquest Comitè tindrà autoritat, segons determini el Consell, sobre les qüestions relatives a l'afiliació.
6.3 La composició del Comitè queda a discreció de la Societat i es podrà dissoldre en qualsevol moment.

7. SOCIS
7.1 El Club estarà format per socis de ple dret i socis honoraris. Els propietaris d'amarradors i els propietaris i capitans dels vaixells que estiguin allotjats al port esportiu esdevindran, automàticament, socis del Club.
7.2 En qualitat d'usuaris del port esportiu, tots els socis del Club tindran accés a les instal·lacions de Marina Port Vell.
7.3 Per a ser soci del Club caldrà sol·licitar-ho.
7.4 Els empleats i exempleats de la Societat no podran ser socis del club sense el previ consentiment del Secretari.
7.5 La Societat podrà, oportunament, afegir categories addicionals de socis o modificar les condicions que en regulen cada categoria. Aquestes addicions o modificacions es publicaran en un lloc destacat del club durant almenys 14 dies abans de la seva aplicació.
7.6 Els socis, independentment de la seva categoria, gaudiran dels mateixos drets i privilegis del Club, d'acord amb les disposicions d'aquest Reglament i segons determini la Societat.

8. SOCIS HONORARIS
8.1 Elecció per part del Comitè de Socis:
El Comitè de Socis podrà invitar a ser Soci Honorari qualsevol persona que, en opinió del Comitè de Socis:
a) hagi donat un servei o benefici excepcional al Club;
b) donarà un servei o benefici excepcional al Club;
c) sigui un membre distingit de la comunitat nàutica, o d) sigui representant d'un club associat o afiliat.
8.2 Elecció per part de la Societat.
La Societat té la facultat d'elegir soci honorari qualsevol persona que consideri apropiada (incloent-hi els membres de ple dret).
8.3 Els socis honoraris tindran dret a utilitzar plenament els locals i les instal·lacions del Club d'acord amb aquest Reglament.
8.4 Els socis de ple dret als que s'ofereixi ser socis honoraris deixaran de ser socis de ple dret en acceptar aquesta oferta.
8.5 El nomenament de soci honorari s'atorga per un període de 12 mesos. Transcorregut aquest termini, cada soci honorari serà reelegit anualment, llevat que la Societat decideixi no tornar-lo a nomenar soci honorari.
8.6 El nomenament de soci honorari s'atorga a discreció de la Societat i es pot revocar en qualsevol moment.

9 PROCEDIMENT PER A L'APROVACIÓ I ELECCIÓ DE SOCIS
9.1 Els candidats que sol·licitin l'afiliació hauran de fer constar el seu nom i les seves dades en el formulari que els facilitarà el Secretari o que trobaran a restaurantmarinaportvell.com. Els candidats hauran de facilitar la informació addicional relativa a ells mateixos i a la seva candidatura que el Secretari els pugui demanar.
9.2 Els candidats a soci han de tenir el suport d'un proponent que ha de ser soci del Club. Si el Secretari li requereix, el proponent li ha d'enviar una carta de suport indicant des de quan coneix el candidat i facilitant informació pertinent en suport de la seva opinió que el candidat està qualificat per a ser soci en virtut de la seva relació o interès pel que fa “l´objecte del Club”
9.3 L'elecció de socis la farà el Comitè, que decidirà per votació secreta, si fos necessari.
9.4 No es justificaran els motius pels quals no han estat admesos els candidats no elegits.
9.5 Un cop aprovat pel Comitè, el Secretari ha de notificar al candidat que ha estat admès com a soci del club, condicionat al compliment d'aquest Reglament li facilitarà una còpia d'aquest Reglament i li demanarà que li lliuri al Secretari el que es detalla a continuació.

10. ADRECES DEL SOCIS
Els socis han d'informar puntualment el Secretari de qualsevol canvi d'adreça.

11. ADMISSIÓ
11.1 Els socis que no s'allotgin al port esportiu han de presentar la seva targeta de soci i signar en el llibre de recepció. Igualment hauran de registrar de manera llegible el/s nom/s del/s seu/s convidat/s.
11.2 Els socis han d'acompanyar els seus convidats mentre romanguin en el Club, són responsables de la seva conducta i han de garantir que els convidats compleixin el Reglament del Club. Els convidats han de signar en el registre d'entrada. El soci ha de donar els noms dels convidats per endavant.
11.3 El Secretari pot decidir que, en uns dies determinats, els socis no puguin accedir a determinades zones del Club.
11.4 La Societat, en qualsevol moment, pot establir un límit per al nombre de persones que un soci pot convidar.
11.5 La Societat o el Secretari poden denegar l'admissió al club de qualsevol persona a la seva absoluta discreció i sense necessitat de justificació.

12. DISCIPLINA I EXPULSIÓ DELS SOCIS
12.1 Els socis poden renunciar a la seva afiliació en qualsevol moment mitjançant carta o correu electrònic lliurat al Secretari, a l'adreça del Club.
12.2 La Societat o el Secretari poden expulsar, en qualsevol moment, qualsevol soci, convidat o persona aliena per incompliment voluntari de les normes del Club.
12.3 La Societat o el Secretari poden expulsar del Club (o suspendre'n l'afiliació durant un període determinat) qualsevol soci la conducta del qual, en opinió de la Societat o del Secretari, pugui ser perjudicial per al caràcter o els interessos del club o que sigui inadequada per a relacionar-se amb els seus socis.
12.4 Abans d'expulsar o suspendre un soci, s'investigarà la conducta del presumpte infractor i la persona en qüestió tindrà l'oportunitat de defensar-se i de justificar o explicar el seu comportament.
12.5 Un cop investigats els fets, si la Societat o el Secretari consideren que el soci és culpable de la conducta indicada i que no l'ha pogut justificar o explicar de manera satisfactòria, la Societat/el Secretari podran expulsar o suspendre l'infractor a la seva discreció.
12.6 Res en aquestes disposicions impedeix que la Societat o el Secretari demanin a un soci que renunciï i, en cas que se satisfaci aquest requeriment en el termini de catorze dies, no es proposarà la resolució d'expulsió.
12.7 El soci expulsat perd tots els privilegis de l'afiliació sense dret a reclamació.
12.8 En totes les qüestions de disciplina del Club, la decisió del President de Marina Port Vell SAU és definitiva.

13. CONDUCTA DELS SOCIS
13.1 Els socis i els seus convidats hauran de vestir de manera adequada quan siguin al Club.
13.2 Els socis no poden utilitzar el nom, l'adreça o el logotip del Club en cap anunci, fullet o capçalera de carta amb finalitats comercials, llevat que tinguin l'autorització escrita del Secretari.

14. CONDUCTA DELS CONVIDATS
14.1 Els socis són totalment responsables de la conducta dels seus convidats. Els socis s'hauran d'assegurar que els seus convidats compleixin el Reglament, els Estatuts i les Normes del club.
14.2 Els socis són responsables de garantir el pagament total i puntual de tot allò que consumeixin els seus convidats.
14.3 Els convidats no podran romandre al Club desprès que marxi el seu soci patrocinador.

15. PROPIETATS DELS SOCIS
Les propietats confiades per un soci o els seus convidats a un membre del personal del Club per a la seva custodia o amb qualsevol altra finalitat, o que es deixin a les instal·lacions del Club seran per compte i risc del soci. Ni la Societat ni el Club seran responsables de la pèrdua ni dels danys que pugui patir aquesta propietat ni de la pèrdua ni dels danys indirectes de cap mena.

16. RECLAMACIONS
16.1 Les reclamacions s'han d'adreçar al Secretari per escrit. Hi ha impresos oficials de reclamació a la recepció.
16.2 Els socis no poden reprendre personalment els membres del personal del Club.

17. ACORDS RECÍPROCS
La Societat està facultada per a negociar acords amb altres clubs en els termes que consideri oportú per tal que els membres del Club puguin disposar de les instal·lacions d'altres clubs a canvi de posar les pròpies instal·lacions a disposició dels socis d'aquests clubs.

18. SOCIS RECÍPROCS
18.1 Tots els socis dels clubs amb els que s'hagin establert acords recíprocs d'acord amb la norma 17 (en endavant, “Socis recíprocs”) poden utilitzar el Club.
18.2 Els socis recíprocs poden utilitzar el Club fins a 28 dies per any natural, després dels quals només podran utilitzar el Club a discreció del Secretari.
18.3 Els socis recíprocs estan obligats per les normes del Club.
18.4 Els socis recíprocs poden portar convidats al Club en les mateixes condicions que els socis de ple dret.
18.5 Els socis recíprocs han de donar prova de la seva afiliació al club recíproc corresponent i han de signar en el registre d'entrada que hi ha a la recepció.

19. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
Aquest Reglament pot ser revocat, complementat o modificat per la Societat en qualsevol moment, sempre que, en cas de revocació, complementació o modificació del Reglament:
a) Es permeti cancel·lar l'afiliació o suspendre els socis de manera diferent a la indicada en la Regla 12.5.
b) Si es modifiquen els objectius del Club, es doni preavís per escrit als socis amb 14 dies d'antelació.

20. CONTROVÈRSIES
Tota controvèrsia o diferencia que pugui sorgir pel que fa al significat o la interpretació d'aquest Reglament, o pel que fa a les facultats dels executius l'haurà de resoldre la Societat i la seva decisió serà definitiva i vinculant per a tots els socis del Club.

21. DISSOLUCIÓ
En cas de dissolució de la Societat o del Club, els socis no tindran cap dret sobre la propietat de la Societat o del Club.

22. INTERPRETACIÓ
En aquest Reglament:
a) Els encapçalaments s'han inclòs per a facilitar-ne la referència únicament.
b) En aquest Reglament, s'entén que el masculí inclou el femení, i el singular, el plural i viceversa, llevat quan així ho requereixi el concepte.
c) Si alguna regla no fos legal, no implicarà que les altres no ho siguin, llevat que així ho determinin els tribunals.
d) El Reglament operarà sota la jurisdicció dels tribunals espanyols.

23. ESTATUTS
La Societat pot elaborar uns Estatuts per a regular i gestionar el Club i pot modificar o revocar els Estatuts, però els Estatuts no poden contravenir aquest Reglament.

24. EFECTE VINCULANT DEL REGLAMENT I ELS ESTATUTS
Tots els socis estan obligats a respectar aquest Reglament i els Estatuts elaborats segons la Regla 23.
L'afiliació al Marina Port Vell Restaurant es limita únicament a Marina Port Vell Barcelona, ubicada a Marina Port Vell. Ens reservem el dret a renovar la seva afiliació.ESTATUTS

1. ADMISSIÓ
a) Els socis i convidats podran entrar en les zones per als socis del Club durant les hores d'admissió habituals.
b) La Societat pot decidir que en determinats dies els socis no puguin accedir a les zones per als socis per tancament vacacional, per lloguer per a ús exclusiu privat per part de tercers, o per qualsevol altra raó que la Societat consideri que en justifica el tancament temporal.
a) Horari The Cocktail Bar
a. Esmorzar: 08:00-10:30
b. Dinar i Sopar: 13:00-01:00
b) Horari Restaurant Marina Port Vell
a. Dinar: 13:00-16:00
b. Sopar: 20:30-23:00

2. RESERVES
a) Les reserves de taula per al Restaurant Marina Port Vell s'han de fer a través de la Recepció.
b) Les reserves i cancel·lacions per a esdeveniments del Club, festes privades i actes empresarials s'han de fer a través de l'oficina del Secretari o del Director del Club House.
c) Les places per als esdeveniments del Club només es reservaran o s'emetran en rebre el pagament amb targeta de crèdit o en el compte, si s'ha acordat fer el pagament mitjançant càrrec directe. Només se'n efectuarà el reemborsament si l'oficina del Secretari rep la cancel·lació amb un mínim de 48 hores abans de l'esdeveniment. Les cancel·lacions dins les 24 hores anteriors a la data de la reserva poden estar subjectes a penalització, segons determini la Societat periòdicament.

3. CONVIDATS
a) Els socis poden portar convidats que tinguin 18 / 12 anys (amb supervisió)
b) Un soci pot convidar un màxim de 15 persones en cada ocasió, llevat que hagi confirmat amb antelació una reserva per a festa o sopar privats.
c) Els convidats que entrin al Club hauran d'anar acompanyats per un soci i no hi podran romandre en absència del soci amfitrió.
d) El soci amfitrió ha d'inscriure tots els seus convidats en el registre d'entrada.
e) No s'admetran com a convidats, en cap cas:
1. Antics socis que hagin estat expulsats
2. Socis que estiguin suspesos

4. VENDA I SUBMINISTRAMENT D'ALCOHOL
a) El club no servirà begudes alcohòliques als menors de 18 anys, d'acord amb les lleis vigents.

5. OBJECTES PERDUTS
El Club i els empleats de la Societat, en l'exercici de les seves funcions, no en seran responsables.

6. EQUIPATGE
Els socis no podran dipositar l'equipatge per al seu emmagatzematge en el Club, llevat que ho acordin per escrit amb el Secretari.

7. VEÏNS
Per consideració als nostres veïns, els socis estan obligats en tot moment a sortir, i a garantir la sortida dels seus hostes, de les instal·lacions, sense fer soroll.

Marcant aquesta casella acepta el reglament de Marina Port Vell Restaurant.

Marcant aquesta casella acepta la nostra politica de privacitat així com les condicions d’ús de Marina Port Vell Restaurant.
CAPTCHA code